Lantbruk

Sveriges lantbruk bidrar med öppna landskap, livsmedel och många andra värden men kan också, på grund av bland annat gödselmängder och användning av bekämpningsmedel, betraktas som miljöfarliga verksamheter. Därför omfattas många lantbruk av anmälningsplikt och miljötillsyn.

Information om vilka verksamheter som behöver tillstånd och vilka som omfattas av anmälningsplikt kan du hitta i Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251). Där finns även informaion om vad som avses med en djurenhet inom varje djurslag. Här får du en översikt av det.

Anmälningsplikt

Anmälan krävs vid djurhållning av mer än 100 djurenheter om verksamheten inte är tillståndspliktig.

Anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) ska, senast sex veckor innan verksamheten startar, skriftligen anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoskyddsenheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

När vi har handlagt din anmälan får verksamheten ett skriftligt beslut. Miljö- och hälsoskyddsenheten kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Tillståndsplikt

Det behövs tillstånd för verksamheter som kan antas ha en stor miljöpåverkan. Tillståndsprövningen sker hos Miljödomstolen (A-verksamheter) eller hos Länsstyrelsen (B-verksamheter).

Tillstånd krävs vid djurhållning av

 • mer än 40 000 platser för fjäderfän
 • mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)
 • mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor) eller
 • så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter
 • mer än 400 djurenheter nötkreatur, hästar eller minkar, dock ej inhägnad.

Du söker tillståndet hos Miljöenheten på Länsstyrelsen. Kontakta Länsstyrelsen i Västmanlands län:

010 - 224 90 00

Gödselhantering

Du som håller djur ska hantera den gödsel som dina djur producerar på ett bra sätt så att den inte påverkar miljö eller hälsa negativt.

Arboga kommun är ett nitratkänsligt område och det innebär att det finns särskilda regler för spridning och lagring av stallgödsel.

Regler för gödselhantering
 • Tät lagringsplats för stallgödsel.
 • Det ska finnas en beräkning på hur man kommit fram till lagringsvolymen och eventuell spridningsareal. Beräkningsverktyg för lagringskapaciteten och spridningsarealen finns på Jordbruksverkets webbplats.
 • Gödsel får inte spridas på snötäckt, frusen, översvämmad eller vattenmättad mark.
 • Gödsel får inte spridas närmare än 2 meter från sjöar eller vattendrag eller på mark intill sådana områden där marken lutar mer än 10 %.
 • Stallgödsel får, under en femårsperiod, inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kilo fosfor räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under perioden.
 • Stallgödsel får inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Tillförseln av stallgödsel får räknas som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal. Gäller jordbruksföretag med 10 djurenheter eller mer.
 • Aktuella tider för spridning av gödsel är: Totalförbud 1 november till 28 februari. Stallgödsel och organiska gödselmedel kan spridas mellan 1 augusti och 31 oktober i växande gröda eller inför höstsådd, men inte i fånggröda. Fasta gödselslag får spridas i både växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark under tiden den 1 oktober – 31 oktober. Fjäderfägödsel får inte spridas mellan 1 oktober och 31 oktober på obevuxen mark. Spridning i fånggröda är inte tillåten.
 • En växtodlingsplan eller motsvarande ska finnas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.
Lokala föreskrifter om gödsel

I kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns regler om anmälningsplikt i vissa fall. Dessa föreskrifter gäller utöver övrig lagstiftning och rör gödselhantering inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, samt i nära anslutning till sådana områden.

Blanketter

Anmälningsblankett för C-verksamhet finns på kommunens webbplats.

Länk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.