Ansök om bygglov

Här finns information till dig som planerar att bygga i Arboga kommun. Du hittar svar på flera vanliga frågor och exempel på hur ritningar ska se ut. Det finns också en beskrivning av processen för bygglov och anmälan.

När behövs bygglov?

Det krävs bygglov för nästan alla byggprojekt, till exempel ny-, till-och ombyggnader, ändrad användning och skyltar. Om projektet enbart innebär invändiga förändringar kan det krävas en anmälan istället. Exempel på invändiga ändringar som kräver anmälan är bland annat ändring av bärande konstruktion, installation eller ändring av eldstäder, rökrör, ventilation, vatten och avlopp.

Vad gäller på min tomt?

En detaljplan gäller för ett specifikt område och talar om vad och var du får bygga på din tomt. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur nära tomtgränsen du får bygga, hur hög byggnaden får vara och hur stor yta av tomten som får bebyggas.

Gällande detaljplaner i Arboga kommun

Bygga nytt på landet

Den som planerar att bygga ett hus på landet utanför planlagt område kan i första hand ansöka om ett förhandsbesked hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Här prövas om det är lämpligt att uppföra en byggnad på den föreslagna platsen. Västra Mälardalens Myndighetsförbund inhämtar synpunkter från berörda instanser som till exempel Länsstyrelsen, länsmuseumet, Lantmäteriet, elleverantören, vägsamfällighetsföreningen och berörda grannar.

Om ingen är emot förslaget och om förbundsdirektionen (motsvarande byggnadsnämnden) efter sin egen prövning anser att platsen är lämplig beslutar direktionen att "positivt pröva en ansökan om bygglov i enlighet med förslaget inom 2 år". Vissa förbehåll kan finnas, till exempel att ett man ska ha ett enskilt avlopp eller att man ska ha en brunn med godtagbart dricksvatten.

Man ansöker om ett förhandsbesked innan man påbörjar en projektering för att få veta om man får bygga på platsen. Om man får ett positivt besked måste man ansöka om bygglov inom 2 år. Handläggningstiden för ett förhandsbesked är cirka 2-3 månader. Vi tar ut en avgift enligt gällande taxa.

Instruktion för ansökan

Du ansöker i vår e-tjänst. Till ansökan krävs en karta i lämplig skala som redovisar vad det är du vill göra. I kartbilden ritar du in: ungefärlig tomtplats, byggnadens läge med en enkel markering och hur du har tänkt att placera infarten. 

E-tjänst för ansökan

Marklov och rivningslov

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat anges i planen, marklov för schaktning eller fyllning som gör att höjdläget för tomter eller mark ändras avsevärt. Men, om ett visst höjdläge för markytan anges i planen, krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå. Kommunen får, i detaljplanen, besluta om att marklov krävs för trädfällning eller skogsplantering.

Rivningslov

Innan man får riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område som omfattas av detaljplanen måste man söka rivningslov. Även inom områden med områdesbestämmelser får kommunen besluta om att rivningslov behövs. Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader som man inte behöver söka bygglov för, till exempel friggebodar.

Till ansökan om rivningslov ska bifogas karta. På kartan ska byggnaden som ska rivas vara markerad. Om det finns ohyra eller virkesförstörande insekter i byggnaden ska de utrotas.

Anmälan istället för lov

Du ska lämna en anmälan om rivning till bygglovenheten när du vill riva hel eller en del av en byggnad (det gäller inte komplementbyggnader) utanför detaljplanelagt område.

E-tjänst för ansökan

Attefallshus och friggebodar

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du får börja bygga attefallshus. För en friggebod behöver du varken göra en anmälan eller söka bygglov, men det finns andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda. Läs mer om kraven på boverket.se eller hör av dig till oss på bygglovenheten. En anmälan gör du via vår e-tjänst.

Information bygglovbefriade åtgärder hos Boverket

E-tjänst för ansökan

Installera eldstad

Om du vill installera en braskamin, eldstad, kakelugn eller öppen spis ska du alltid göra en anmälan. Det gör du via vår e-tjänst.

Instruktion för anmälan
En installation av eldstad med rökkanal är anmälningspliktig enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 6 kap 5§. Till anmälan krävs en prestandadeklaration för eldstad och rökrör som du får från kamintillverkaren och plan- och fasadritning (om kaminen ska anslutas till en befintlig skorsten så krävs inte fasadritning).

E-tjänst för ansökan

Att påbörja installationen och använda eldstaden
Du måste vänta på ett startbesked från Västra Mälardalens Myndighetsförbund innan du börjar installera eldstaden eller rökkanalen (plan- och bygglagen 16 kap. 8 §). Du behöver också lämna in ett godkänt besiktningsintyg från skorstensfejarmästaren till Västra Mälardalens Myndighetsförbund och sedan få ett slutbesked från dem innan du får börja använda eldstaden (plan- och bygglagen 10 kap. 4 §). Om någon bryter mot bestämmelserna i 8-10 kap. ska byggsanktionsavgift dömas ut (plan- och bygglagen 11 kap. 51 §).

Att ansöka

Du ansöker om bygglov och andra åtgärder via vår e-tjänst. I e-tjänsten ska du skicka in en situationsplan och fasad- och planritningar på projektet. Vid större ärenden ska du även utse en kontrollansvarig.

E-tjänst för bygglov

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.

Kostnad

Vi tar betalt för handläggningen av bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen. Avgiften tas ut enligt gällande taxa, även om beslutet är negativt eller om du återtar din ansökan under handläggning. Kontakta oss gärna om du har frågor om taxan.

Bygglovtaxa 2024 Pdf, 171 kB.

Handläggningstid

När du har lämnat in en ansökan om bygglov eller gjort en anmälan börjar vår handläggning. Hur lång tid du behöver vänta på beslut beror på hur komplext ditt ärende är, vilka moment som behöver ske innan beslut kan fattas och om du har lämnat in alla handlingar som behövs.

Lov och förhandsbesked
Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst tio veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det. Oftast är handläggningstiden kortare än 10 veckor.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta ansökan.
  • Om handlingar eller information saknades när du skickade in din ansökan räknas tiden från det datum då vi fått in de kompletterande handlingarna.
  • Om ansökan under handläggningens gång revideras, eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ, räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslut dröjer mer än 10 veckor efter det att ärendet var komplett (eller 20 veckor vid en förlängning) reduceras den del av avgiften som omfattar handläggningen av bygglov eller förhandsbesked med en femtedel per påbörjad vecka.

Anmälan
Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din ansökan bedöms komplett. Vi kan vid behov förlänga handläggningstiden en gång, med högst fyra veckor. Är det aktuellt informerar vi dig om det.

Följande gäller för handläggningstiden:

  • Tiden för handläggning börjar gälla när vi har fått din kompletta anmälan.
  • Om handlingar eller information saknades när du skickade in din anmälan räknas tiden från det datum då vi fått in de kompletterande handlingarna.
  • Om anmälan under handläggningens gång revideras eller om ytterligare handlingar skickas in på ditt eget initiativ räknas tiden från det datum ytterligare underlag kommit in till oss.
  • Om beslutet dröjer mer än 4 veckor eller 8 veckor vid en förlängning reduceras din avgift med en femtedel per påbörjad vecka.

Komplett ansökan eller anmälan
En ansökan om bygglov, förhandsbesked eller anmälan ska

  • vara inlämnad via vår E-tjänst eller skriftligt inlämnad
  • innehålla ritningar, beskrivningar eller andra uppgifter som behövs.

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Handläggaren bedömer vad som är komplett.

Grannar

Om din ansökan strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, eller om ansökan avser åtgärder som ska utföras utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, behöver bygglovenheten ge berörda grannar möjlighet att lämna sina synpunkter.

Grannar och andra berörda hos boverket

Är du granne till någon som sökt bygglov?
Här hittar du e-tjänsterna för att lämna svar och ta del av beslut:

E-tjänst - Lämna svar vid grannhörande

E-tjänst - Ta del av beslut som granne eller sakägare

Vem gör vad?

Kommunen har en serviceskyldighet, vilket innebär att vi till exempel ger dig upplysningar om vad som kräver bygglov eller anmälan och hur du gör en ansökan.

Du som söker bygglov är skyldig att skicka de handlingar bygglovenheten behöver för att kunna pröva din ansökan. Du får inte påbörja byggarbetet förrän du har fått ett startbesked från bygglovenheten.

Boverket är ett stöd för information om byggregler, bygglov och anmälan. De kan inte svara på specifika frågor om ett visst ärende. På Boverkets hemsida finns mer information om byggregler, bygglov och anmälan.

Gå till boverket.se

Ritningar

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda och i skala. Det betyder att du bör ta hjälp av en konsult eller arkitekt om du inte själv har tillräckliga kunskaper. Ritningarna ska vara tydliga och ritas på vitt papper utan linjer eller rutor i bakgrunden.

Fasadritning

Planritning

Sektionsritning

Situationsplan

När du ansöker om bygglov så behöver du lämna in en karta där du har ritat in det du vill bygga, det kallas för en situationsplan. På situationsplanen ska du rita in den nya byggnaden eller tillbyggnaden med mått och avstånd till tomtgränser. Situationsplanen ska också visa vägar, utfarter och parkeringsplatser, placering av egen avloppsanläggning och vattenbrunn eller anslutningspunkt till kommunens ledningsnät när det berörs.

Exempel på situationsplan

Processen

Så här ser processen för ett bygglov från idé till färdigställande ut. Processen för anmälan innehåller färre moment och går oftast snabbare. Observera att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga.

1. Ansökan

Processen startar när du skickar in din ansökan tillsammans med ritningar och övriga handlingar. Från att din ansökan om bygglov eller anmälan är komplett har handläggaren 10 veckor på sig att lämna ett beslut.

2. Prövning

Byggnadsinspektören gör en prövning mot gällande detaljplan, krav på placering och utseende av byggnad och tomt.

3. Beslut om bygglov

Beslut tas av en byggnadsinspektör eller en bygglovshandläggare. I större ärenden är det förbundsdirektionen som tar besluten. De sammanträder 8-10 gånger per år.

4. Tekniskt samråd

I vissa ärenden krävs ett tekniskt samråd. Då går vi tillsammans igenom byggnadsarbetets planering, tekniska lösningar och behov av arbetsplatsbesök.

5. Startbesked

För startbesked krävs oftast fler handlingar än de som du redan har lämnat in till bygglovet. Det framgår i så fall av bygglovsbeslutet. När du fått startbesked måste du vänta 4 veckor efter bygglovet kungjorts i Post- och inrikestidningen (POIT). Sedan får du börja bygga!

Post- och inrikestidningen

6. Arbetsplatsbesök

Under arbetets gång gör byggnadsinspektören arbetsplatsbesök för att se att kontrollplanen följs. Den som är kontrollansvarig och du själv ska närvara vid arbetsplatsbesöken och vid slutsamrådet.

7. Slutsamråd

När bygget är klart hålls ett slutsamråd på plats. Då går vi tillsammans igenom alla handlingar och förutsättningar för att lämna slutbesked.

8. Slutbesked

När alla handlingar, enligt kontrollplanen, har skickats in till bygglovenheten utfärdar nämnden ett slutbesked. Nu får du flytta in!

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.