Budget: strategisk och ekonomisk plan

Strategisk och ekonomisk plan är flerårig. I planen beskriver vi de mål som kommunfullmäktige beslutat om för verksamheterna för kommande år. Budgeten visar också hur skatteintäkterna fördelas på de olika nämnderna för att målen ska uppnås.

Den strategiska och ekonomiska planen har ett flerårigt perspektiv och nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs enligt beslutade mål och riktlinjer.

Förvaltningarna ska verkställa politikernas beslut, följa upp och återrapportera resultatet. Det gör de bland annat i kommunens årsredovisning.

Strategisk och ekonomisk plan 2024-2026

Kommunfullmäktige tog beslut om planen 24 augusti och revidering av planen 23 november utifrån nya förutsättningar.

  • Skattesatsen för 2024 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat sedan 2018.
  • Kommunfullmäktige fördelar 1 001 005 tkr i ekonomiska ramar till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som framgår enligt avsnittet Ekonomiska ramar i dokumentet Strategisk och ekonomisk plan 2024–2026 .
  • Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnittet Ekonomiska ramar i dokumentet Strategisk och ekonomisk plan 2024–2026, med ett budgeterat överskott motsvarande 100 tkr.
  • Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål och indikatorer gäller.
  • Den politiska inriktningen ska vara styrande för nämndernas och styrelsernas verksamhetsplanering. Nämnderna och styrelserna ska komplettera med målvärden för år 2024 och för mandatperioden 2023-2026. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar beslut om målvärden för år 2024 och komplementerade målvärde för mandatperioden i januari 2024.

Läs Strategisk och ekonomisk plan 2024-2026 (pdf)

Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027

Kommunstyrelsens tog beslut om preliminära drift- och investeringsramar 18 juni.

Läs Strategisk och ekonomisk plan 2025-2027, preliminära drift- och investeringsramar (pdf)

Enligt kommunens process avseende planering och uppföljning fastställs slutlig skattesats, resultatbudget, ekonomiska ramar, investeringsbudget och finansieringsbudget i kommunstyrelsen i början av november och kommunfullmäktige i slutet av november.

Inför kommunfullmäktiges beslut i november genomförs värdering av förutsättningar avseende till exempel skatteprognoser och kommunalekonomisk utjämning vilket kan innebära revideringar av resursfördelningen. I januari fastställer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2025 års målvärden för beslutade indikatorer.


Enheten för ekonomi och styrning

ADRESS

Smedjegatan 5, Rådhuset
Postadress:
Box 45
732 22 Arboga

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.