Strandskydd

Strandskyddet finns för att vi ska trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten på lång sikt. Strandskyddet omfattar normalt land- och vattenområdet 100 meter åt vardera håll från strandlinjen. Strandskyddet kan vid behov utökas till 300 meter.

Många åtgärder nära vatten kräver dispens från strandskyddet. Om du är osäker på om det du ska göra kräver en dispens kan du fylla i en ansökan så gör Västra Mälardalens Myndighetsförbund en prövning. Om det inte behövs någon dispens så behöver du inte betala någon avgift för din ansökan.

Inom strandskyddet är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader eller anläggningar.
  • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
  • Utöka sin tomt på mark som är tillgänglig för allmänheten genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor, rabatter eller på annat sätt placera ut saker så marken känns privat.
  • Gräva eller förbereda för byggnationer.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar, till exempel bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser, i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

Strandskyddsbestämmelserna omfattar även åtgärder som normalt inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och bryggor.

Ansökan om dispens

Ansökan görs enklast digitalt via vår e-tjänst. Myndighetsförbundets direktion beslutar om dispens från strandskyddet kan ges och därefter överprövas beslutet av Länsstyrelsen. Räkna därför med omkring två månaders handläggningstid.

  • Det krävs särskilda skäl för att få dispens eller upphäva strandskyddet. De skäl som kan åberopas finns i miljöbalkens 7:e kapitel
  • Det ska om möjligt finnas en zon som ger fri passage för allmänheten närmast vattnet.
  • Även om det finns särskilda skäl så får syftet med strandskyddet, det vill säga att skydda djur- och växtliv samt allmänhetens tillgång till stränder, inte motverkas.

E-tjänst för ansökan om strandskyddsdispens

Fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats. Dispens behöver sökas oavsett. Tomtplatsen är den zon kring hus där allemansrätten är utsläckt. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, en privat zon.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen men inte på resten av fastigheten. Ibland när fastigheterna är små, då kan hela fastigheten bli tomtplats.

En tomtplatsbestämning bestäms i samband med en dispensprövning. Finns en beslutad tomtplats sedan tidigare gäller den även i ny prövning. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare att få dispens exempelvis för att sätta upp staket, flaggstång eller för att få bygga en friggebod inom den redan fastställda tomtplatsen. Tomtplatsen kan också omprövas vid ny dispensprövning.

Bryggor = vattenverksamhet

Om du tänker anlägga en brygga eller utföra annan åtgärd i vatten kan det vara fråga om vattenverksamhet. Vattenverksamhet är antingen anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt beroende på åtgärdens omfattning. För en brygga gäller vanligen anmälningsplikt om det inte är uppenbart att inga enskilda eller allmänna intressen skadas. Vattenverksamhetsreglerna gäller överallt oavsett om området är strandskyddat eller inte, alltså även inom detaljplanen.

Anmälan eller ansökan görs hos länsstyrelsen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.