Kommunalt vatten

Arbogas primära råvattentäkt är sjön Hjälmaren. Vattnet pumpas upp till vattenverket för rening och distribueras sedan till konsumenterna via cirka 15 mil vattenledningar. VA-verksamheten bedrivs sedan 2020 av det kommunala bolaget Arboga Vatten och Avlopp (AVAAB).

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 4,5 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

Du kan antingen ha kommunalt vatten eller egen brunn.

Alla vattenverk, som producerar det kommunala vattnet, följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dem undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att det inte ska innehålla några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Har du egen brunn måste du själv kontrollera att vattenkvaliteten är god.

Vad används vårt dricksvatten till?

Det kommunala dricksvattnet, där ingår inte egna brunnar, används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med, för att spola i toaletten, fylla badbassänger och inom industrin.

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person och dygn, det motsvarar ca 60 m³ per år.

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 30 liter för disk.
 • 20 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck.
 • 10 liter övrigt.
Avlopp (spillvatten)

Spillvatten är förorenat vatten från hushåll: bad, dusch, toalett och disk.

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det ska leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt.

Avloppsvattnet renas i Arboga avloppsreningsverk på mekanisk, kemisk och biologisk väg. Till reningsverket kommer spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier som är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över avloppsreningsverket och bestämmer villkoren för vad som får släppas ut i sjöar, hav eller vattendrag. Varje dygn renas cirka 6 000 kubikmeter avloppsvatten i verket.

I Götlunda och Lunger renas avloppsvattnet i Götlunda respektive Lungers avloppsreningsverk. Även där finns mekanisk, kemisk och biologisk rening. Miljö- och hälsoskyddsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar tillsyn över de mindre avloppsreningsverken.

Miljöarbete

Spillvattnet via ledningsnätet till ett reningsverk. I reningsverket renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut till sjöar, hav eller vattendrag. Reningsverken gör ett stort och viktigt miljöarbete.

I hushållens spillvatten finns bakterier, organiskt material, kväve och fosfor. Om avloppsvattnet inte renas hamnar dessa ämnen i sjöar och vattendrag och det kan orsaka övergödning, döda bottnar och smittspridning.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Var tar ditt dagvatten vägen?

Dagvatten leds vanligen bort från fastigheter via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Dagvattenledningarna i Arboga mynnar ut i Arbogaån. Du kan också ta hand om dagvattnet på din egen fastighet. Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten. Där tar kommunen över ansvaret.

Vad kan hända om dagvattnet leds till nätet som går till reningsverket?

Avloppsvattenledningen kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn finns det en risk för att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i din eller dina grannars källarbrunnar och orsaka översvämningsskador.

Om du istället leder dagvattnet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar.

Dagvattnet renas inte

Dagvattnet passerar inte reningsverket, utan leds direkt till våra vattendrag, sjöar eller hav. Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Du ska exempelvis inte tvätta bilen på gatan ellerpå någon annan asfaltyta utan på en automattvätt eller i gör-det-själv-hallar.

Säkert vatten

Arboga vattenverk arbetar kontinuerligt för att se till att det dricksvatten som levereras till hushållen ska hålla en hög kvalitet och att det inte innehåller parasiter eller andra bakterier.

Två barriärer mot bland annat parasiter

Arboga Vattenverk har två bra barriärer som är effektiva mot parasiter i ytvattnet. Dessa barriärer är kemisk fällning (dynasandfilter) och långsamfilter. Vid den kemiska fällningen tas partiklar bort ur vattnet med hjälp av en fällningskemikalie.

När vi reducerar partikelhalten minskar också förekomsten av eventuella parasiter eftersom parasiterna i hög grad sitter fast på partiklarna. I långsamfilter pågår det en biologisk aktivitet i det översta sandskiktet och det bryter ner parasiterna.

Klorering mot bakterier

Klorering är den tredje barriären innan dricksvattnet når konsumenten. Klorering har inte visat sig ge någon effekt på de parasiter som lever i ytvattnet. Däremot tar kloreringen bort många andra bakterier.

Vattenskyddsområde för Hjälmaren

Arboga försörjs med dricksvatten från Hjälmaren. Råvattnet hämtas i den del av Hjälmaren som kallas Storhjälmaren och därifrån pumpas det till Arbogas vattenverk där det renas innan det distribueras till användare i Arboga, Medåker och Valskog i Kungsörs kommun.

Arboga kommun har arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Hjälmaren. Arbetet med Vattenskyddsområde Hjälmaren pågår. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om det.

Vattenkiosk

En vattenkiosk är en tankstation för vatten. Här kan den som behöver stora mängder vatten fylla på en tank snabbt och smidigt. Vattnet i vattenkiosken kallas för tekniskt vatten, inte dricksvatten. Anledningen är att vi inte kan garantera att den som hämtat vatten tidigare har använt ren utrustning. Du måste kvittera ut en nyckel innan du kan börja tanka, priset är 625 kronor per nyckel. Vattenkiosken finns på Norra Ågatan, mittemot reningsverket.Fyll i formulär för att få nyckel.

Vattenskyddsområde Hjälmaren

Arboga kommun har tagit fram ett nytt förslag till vattenskyddsområde för att främja en hälsosam och god miljö och skydda dricksvattenförsörjningen från Hjälmaren.

Kommunen har haft samråd och behandlar nu de synpunkter som har inkommit. När det är klart lämnar vi förslaget till Länsstyrelsen. De kommer sedan att fastställa vattenskyddsområdets avgränsning och tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Mer information hittar du i dokumenten:

Information om vattenskyddsområdet Hjälmaren Pdf, 2.8 MB Pdf, 3 MB.

MarkanvändningPdf, 5.3 MB Pdf, 5 MB.

JordartskartaPdf, 6.1 MB Pdf, 6 MB.

RiskanalysPdf, 7.2 MB Pdf, 7 MB.

Förslag till föreskrifterPdf, 107.8 kB Pdf, 108 kB.

Motiv för förslagPdf, 177.1 kB Pdf, 177 kB.

KonsekvensbeskrivningPdf, 608.4 kB Pdf, 608 kB.

Tekniskt underlag Pdf, 3 MB.

(husbil/husvagn)

Det går att tömma gråvatten och latrin vid slamkiosken utan slang. Ser mer information på plats, skylt på stolpen. Galler i gräskanten till vänter om slambrunnen. Det finns inget vatten på plats för rengöring.

Adress: Industrigatan , infart via Varvsgatan i Arboga.

Pool/badtunna
 • Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool.
 • Om du måste tömma din pool (vilket alltså bör undvikas) kan vattnet ledas till en dagvattenbrunn (utomhus). Observera att dagvattenbrunnen måste kunna svälja volymen vattnet, så du måste tömma långsamt.
 • Vattnet du tömmer i en dagvattenbrunn måste avkloreras, alternativt kan du vänta några dagar efter senaste klorering så att kloret klingar av.
Undvik matfett i avloppet
 • Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen som orsakar stopp och översvämningar.
 • Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall.
 • Häll använd avsvalnad matolja med hjälp av en fettratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork. Släng det i restavfallet.
 • Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad.
Spola ner i toaletten?
 • Du ska bara spola ner kiss, bajs, andra kroppsvätskor samt toalettpapper i toaletten. Inget annat!
 • Ett tips är att alltid ha en papperskorg bredvid toaletten, så att det är enkelt att slänga andra saker där som topps, bindor, tandtråd, kondomer och annat skräp ska slängas bland de vanliga soporna.
 • Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det.
 • Skräpet orsakar bland annat dyra, besvärliga stopp i pumpstationer och ledningar.
Tvätta bilen på gatan eller vid en biltvätt
 • Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från din biltvätt innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.
 • Tvätta din bil i en biltvätt, antingen en automatisk tvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas.
Spara vatten
 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
 • Samla upp regnvatten från takrännor för att vattna trädgården.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.
 • Spola ur vattnet som stått still i kranen. Det kan man samla upp för att till exempel vattna växter med.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.
 • Vattna inte med dricksvatten. Enkla tips för hur du kan minska ditt vattenanvändande.
Vatten från torktumlaren

Torkning av kläder i kondenstorktumlaren ger en massa överskottsvatten. Många häller vattnet från kondensbehållaren direkt i avloppet, men det är faktiskt inte nödvändigt – du kan återanvända kondensvattnet från torktumlaren och på det sättet bidra till miljön. Innan du återanvänder kondensvattnet, bör du filtrera det igenom ett te- eller kaffefilter, för att undvika ludd i vattnet.

 1. Följ det gamla husmoderrådet och återanvänd kondensvattnet i ditt strykjärn. Vattnet från kondensbehållaren är kalkfritt så du slipper avkalka ditt strykjärn.
 2. Återanvänd kondensvattnet till att städa badrummet, tvätta golvet och putsa fönstrena. När du putsar fönstrena och städar badrummet med rent vatten från kondensbehållaren, slipper du för kalkavlagringar.
 3. Återanvänd kondensvattnet till ackumulatorer (till exempel bilbatterier). När vätskenivån i batteriet faller, på grund av vattenavdunstning, kan du fylla på vatten från kondensbehållaren. Tänk på att ett helt nytt och torrt batteri behöver batterisyra, så vattnet kan bara användas för påfyllning.

Vatten från torktumlarens kondensbehållare kan innehålla rester av såpa och sköljmedel och därför ska du INTE

 • dricka kondensvattnet
 • använda kondensvattnet till matlagning – inte ens om du kokar det.
 • vattna blommor med kondensvattnet.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens vatten och avlopp AB

Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga