Detaljplan Manhem 4

Området ligger på Brattberget. Detaljplanen ska möjliggöra en avstyckning av fastigheten Manhem 4.

Detaljplanens syfte

Syftet med att detaljplanen för fastigheten Manhem 4 är att kunna stycka av fastigheten till två fastigheter. I gällande detaljplan tillåts endast fristående hus och idag är fastigheten bebyggd med ett parhus, vilket gör att avstyckning inte är möjlig på fastigheten.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (KS §13) att genomföra en planändring för fastigheten Manhem 4.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd mellan 23 oktober 2023 och 13 november 2023.

Arbete pågår nu med att ta fram antagandehandlingar.

Dokument till planförslaget

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.