Arbete på kommunal mark

Vid allt arbete som tar kommunal mark i anspråk är det viktigt att förhindra olyckor. Kommunen har som väghållare det övergripande ansvaret för säkerheten och för att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs.

En Trafikanordningsplan krävs alltid för arbete på väg, gata, torg, trottoar, gång- och cykelväg, annan led eller plats som allmänt används för gångtrafik, cykeltrafik eller fordonstrafik. Vid grävning på kommunal mark krävs alltid ett Schakttillstånd.

Trafikanordningsplan: Tillstånd

Den som ska utföra ett arbete på kommunal mark är skyldig att följa de regler som tekniska förvaltningen tagit fram. För väg- och gatuarbeten, uppställning av containers, byggnadsställning, eller liknade som tar kommunal mark i anspråk ska Entreprenören ta fram en Trafikanordningsplan. En ansökan om Trafikanordningsplan ska lämnas in till tekniska förvaltningen för godkännande senast två veckor innan arbetet påbörjas. Vid nyttjande av kommunal mark ska även tillstånd sökas hos polisen.

Trafikanordningsplanen beskriver vilka skyltar, avstängningar och vägmärken som ska användas, om eventuell hastighetsbegränsning krävs samt placering av trafikanordningar. Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av Entreprenören och godkännas av tekniska förvaltningen innan arbetet får påbörjas. Trafikanordningsplanen förvaras hos tekniska förvaltningen och en kopia ska finnas på arbetsplatsen.

 

När arbetet är avslutat ska en färdiganmälan göras.

Gräva, schakta: Tillstånd

När ett arbete ska utföras på kommunal mark som medför grävning för exempelvis ledningar och rör måste en ansökan om Schakttillstånd skickas till tekniska förvaltningen senast två veckor innan arbetet påbörjas.

 

Vid akuta fel, som vid läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men ansökan ska ändå skickas till tekniska förvaltningen. Ring och diskutera ärendet med tekniska förvaltningen. Alla arbeten måste utföras enligt kommunens schaktanvisningar. Följ nedan länkar för blanketter och information:

Schakttillståndet förvaras hos tekniska förvaltningen och en kopia ska finnas på arbetsplatsen. När arbetet är avslutat ska en färdiganmälan göras.

Fornminnesområde

I de fall schaktning ska utföras inom gränsen för fornminnesområde ska Länsstyrelsen i Västmanlands län kontaktas. Följ nedan länk för information:

Entreprenören ansvarar för att arbetet utförs med största möjliga försiktighet både över och under mark.

Avgifter

Polisen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd på allmän plats. Tekniska förvaltningen tar inte ut några avgifter för Trafikanordningsplaner eller Schakttillstånd. Däremot kan tekniska förvaltning, på Uppdragsgivarens bekostnad, stoppa arbetet och ta ut en avgift enligt aktuell taxa om planer eller tillstånd saknas, eller om de har brister och inte överensstämmer med ansökan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 mars 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer