Så överklagar du beslut

Om du är missnöjd med ett beslut vi har fattat kan du överklaga. Det kan även handla om att du har fått avslag på en ansökan. Vi tycker det är bra när våra beslut prövas av en domstol eller liknande, eftersom det stärker rättssäkerheten för dig och talar om för oss om vi tolkat lagen rätt.

Förvaltningsbesvär - en lämplighetsprövning

Kommunen är skyldig att ge dig ett skriftligt beslut och information om hur du kan överklaga. Om du önskar hjälp med att skriva överklagan ska din handläggare hjälpa dig. Om du inte talar svenska kan du begära att få beslutet översatt.

Så här gör du

Skriv överklagandet i ett brev.

Vad ska jag skriva i brevet?

  • Berätta om vilket beslut du överklagar,
  • varför du överklagar beslutet och
  • hur du vill att beslutet ska vara i stället.

Överklagandet ska skickas till:

Arboga kommun
Socialförvaltningen
Box 87
732 22 Arboga

Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Omprövning av beslut

När du lämnat in din överklagan görs en omprövning. Det betyder att den som fattat beslutet, (nämnden eller tjänsteperson), tar ställning till om det finns skäl att ändra beslutet eller inte. Om beslutet inte ändras, eller om du inte är nöjd med ändringen, skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten gör en prövning av det fattade beslutet utifrån gällande lagar och regler. Förvaltningsrätten kan därefter ändra kommunens beslut eller meddela att kommunens beslut inte ändras.

Kommunalbesvär - en laglighetsprövning

Andra beslut som myndigheten fattat kan endast laglighetsprövas enligt kommunallagen. Det betyder att domstolen endast tar ställning till om beslutet fattats i laga ordning, alltså att myndigheten/kommunen följt lagar och regler. Domstolen kan i dessa ärenden inte ändra på beslutet.

Så här gör du

Alla kommuninvånare kan överklaga dessa beslut. Domstolen prövar endast lagligheten av beslutet - inte lämpligheten (se information om detta ovan). Överklaga senast tre veckor från att meddelande om justerat protokoll publicerats på hemsidan.

Överklagandet ska skickas direkt till:

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

Senast uppdaterad: