Värdighetsgarantier för anhöriga

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning.

Anhörig är den som ger omsorg, vård och stöd. Anhörigbegreppet omfattar inte bara makar eller sambo utan även andra personer exempelvis släktingar, grannar och vänner. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Anhörigstöd är olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation.

Anhöriga

 • erbjuds stöd som är individualiserat och flexibel
 • ska informeras om rätten att ansöka om bistånd för egen del
 • erbjuds upprättande av stödplan främst till anhörigvårdare
 • får ta del av information kring närståendes situation om samtycke lämnats eller om det inte finns någon annan grund för sekretess eller tystnadsplikt som hindrar detta
 • uppmanas att lämna synpunkter, klagomål, tips eller förslag om kommunens verksamheter

Socialförvaltningen arbetar för att

 • sprida kunskap till anställda om anhörigas betydelse för närståendes omsorg, vård och stöd
 • sprida kunskap till anställda om hur deras insatser kan stödja anhöriga genom information, bemötande och förhållningssätt
 • anställda som möter anhöriga ska uppmärksamma dem, agera på ett respektfullt sätt och samarbeta med dem
 • vid handläggning av närståendes ärenden ska hänsyn tas till anhörigperspektivet
 • erfarenheter från anhöriga tas tillvara som en resurs i förbättringsarbetet av omsorg, vård och stödinsatser
 • en god vård, omsorg och stöd är att anhöriga är säker på att och kan känna sig trygga i att närstående får de insatser som han eller hon behöver
 • samverka med andra huvudmän för att ge anhöriga och närstående bästa möjliga stöd

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: