Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Allvarlig kemikalieolycka (Seveso)

I Arboga kommun finns två verksamheter omfattas av lagen (1999:381) om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter

Arboga Hårdkrom AB

Jädersvägen 47

732 23 Arboga


Verksamheten omfattar huvudsakligen legoytbehandling. Hårdförkromning sker framför allt av maskindelar och kolvstänger av stål.


Kungsörs Grus AB, (Hamre bergtäkt)

Box 91

736 22 Kungsör


Borrning, sprängning, krossning av befintlig berggrund till olika sten- och grusfraktioner.


Specifika ämnen som utgör grund för klassning

Arboga Hårdkrom AB

Kromsyra, största risk miljöfara, mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Läs om kommunens plan för räddningsinsats.

Kungsörs Grus AB

Explosivämnen, största risk splitter, nedfallande föremål, tryckvågsskador. Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer vid sprängning i täkten. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.


Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Allmän säkerhetsinformation

Arboga Hårdkrom AB

Den primära risken är ett utflöde till vattendrag och recipient. Arbogaån är ingen vattentäkt för människor. Primärt kommer kommunens tekniska förvaltning att larmas för att vidta åtgärder för att säkra vatten och avlopp. Information kommer också vid behov ske via ”viktigt meddelande till allmänheten” VMA. Vid ett konstaterat utflöde är det lämpligt att inte använda eventuella bevattningssystem som tar vatten ur Arbogaån.

Kungsörs Grus AB

Enligt företaget sker cirka tre sprängningar per år. Innan sprängning patrulleras området och närboende i området får skriftlig information om sprängningen 24 timmar innan sprängning äger rum. Varningssignal ges fem minuter innan sprängning. Information sker på anslagstavla vid entré. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd kontrolleras/besiktas avskjuten laddning innan allmänheten bereds tillträde.

Övrigt

Information om Seveso ges även av Länsstyrelsens miljöenhet. Här kan du även begära ut information om genomförd tillsyn.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer information om kriser, olyckor, sevesolagstiftningen med mera.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer