Strandskyddsdispens

Många åtgärder nära vatten kräver dispens från strandskyddet. Om du är osäker på om det du ska göra kräver en dispens kan du fylla i en ansökan så gör Västra Mälardalens Myndighetsförbund en prövning. Om dispens inte behövs behöver du inte betala någon avgift för din ansökan.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

 

Vid hav och sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd. Strandskyddet omfattar normalt land- och vattenområdet 100 meter åt vardera håll från strandlinjen. Strandskyddet kan vid behov utökas till 300 meter. Bestämmelserna om strandskyddet finns i 7 kapitlet i miljöbalken.

 

Inom strandskyddet är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader eller anläggningar.
  • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
  • Utöka sin tomt på mark som är tillgänglig för allmänheten genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor, rabatter eller på annat sätt placera ut saker så marken känns privat.
  • Gräva eller förbereda för byggnationer.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar, till exempel bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser, i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.

Strandskyddsbestämmelserna omfattar även åtgärder som normalt inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och bryggor.

Ansökan om dispens

Ansökan görs via särskild blankett till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Blanketten finns på hemsidan. Myndighetsförbundets direktion beslutar om dispens från strandskyddet kan ges och därefter överprövas beslutet av Länsstyrelsen. Räkna därför med omkring två månaders handläggningstid.

  • Det krävs särskilda skäl för att få dispens eller upphäva strandskyddet. De skäl som kan åberopas finns i miljöbalkens 7:e kapitel (och på ansökningsblanketten)
  • Det ska om möjligt finnas en zon som ger fri passage för allmänheten närmast vattnet.
  • Även om det finns särskilda skäl så får syftet med strandskyddet, det vill säga att skydda djur- och växtliv samt allmänhetens tillgång till stränder, inte motverkas.

Fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats. Dispens behöver sökas ändå. Tomtplatsen är den zon kring hus där allemansrätten är utsläckt. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, en privat zon.

 

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen men inte på resten av fastigheten. Ibland när fastigheterna är små, då kan hela fastigheten bli tomtplats.

 

En tomtplatsbestämning bestäms i samband med en dispensprövning. Finns en beslutad tomtplats sedan tidigare gäller den även i ny prövning. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare att få dispens exempelvis för att sätt upp staket, flaggstång eller för att få bygga friggebod inom den redan fastställda tomtplatsen. Tomtplatsen kan också omprövas vid ny dispensprövning.

Bryggor = vattenverksamhet

Om du tänker anlägga en brygga eller utföra annan åtgärd i vatten kan det vara fråga om vattenverksamhet. Vattenverksamhet är antingen anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt beroende på åtgärdens omfattning. För en brygga gäller vanligen anmälningsplikt om det inte är uppenbart att inga enskilda eller allmänna intressen skadas. Vattenverksamhetsreglerna gäller överallt oavsett om området är strandskyddat eller inte, alltså även inom detaljplan.


Anmälan eller ansökan görs hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett och e-tjänst

Strandskyddsdispens söks hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund där den handläggs av miljö- och hälsoskyddsenheten och faktueras enligt miljö- och hälsoskyddsenhetens taxa.


E-tjänst Ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Blanketten finns att hämta i kommunens blankettdatabas eller på Västra Mälardalens Myndighetsförbunds expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Länkar

Kommunens taxor och avgifter

Naturvårdsverkets information om strandskydd

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: