Tillstånd enligt alkohollagen

Permanent tillstånd - allmänheten

Sökandes lämplighet (8 kapitel 12 § alkohollag)

Med sökande avses företag, bolag eller liknande som inlämnar ansökan. De personer som granskas och som ska uppfylla de i lagen angivna kraven är de som i företaget, bolaget eller motsvarande har ett betydande inflytande, exempelvis firmatecknare, majoritetsägare, VD, platschef eller motsvarande.

 

Dessa personer ska vara lämpliga för den socialt ansvarsfulla uppgiften att driva restaurangverksamhet samt servera alkoholdrycker. De ska kunna visa detta genom att dokumentera sina kunskaper i alkohollagstiftningen, vilket kan göras med intyg från genomgången utbildning om alkohollagen, avlagt kunskapsprov eller genom längre tids arbete på restaurang med serveringstillstånd.

 

Kravet på kunskap i alkohollagen ställs alltid vid tillstånd till allmänheten och även i normalfallet vid permanenta tillstånd till slutna sällskap. Även vid tillfälliga tillstånd till slutna sällskap kan om det föreligger särskilda skäl kunskapskravet ställas.

 

Vidare ska sökanden inte vara brottsligt belastad samt kunna dokumentera att han/hon är ekonomiskt skötsam. Dessutom ska sökanden kunna visa att det finns ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten.

Lokalens lämplighet (8 kapitel 15 § alkohollag)

Kök och köksutrustning ska klara allsidig matlagning, vilket innebär att den ska vara godkänd av miljöförvaltningen för beredning och servering av lagad mat. Serveringsstället ska även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt. Köksutrustningen ska vara av sådan beskaffenhet att mat kan tillredas av råvaror. Det är acceptabelt om köket har kapacitet att klara matlagning från färdigstyckat kött, färdigfiléad fisk, färdigskalad potatis och färdigsköljda/skalade rotfrukter. Möjlighet ska finnas att koka, steka, grilla och bereda såser. Utrustning ska finnas för varmhållning, avsvalning, kylning och infrysning.

Beredningskök eller motsvarande som endast klarar slutberedning av på annan plats lagad mat kan inte anses vara ett kök för allsidig matlagning.

 

Serveringsstället ska erbjuda ett allsidigt och varierat utbud både vad avser maträtter och drycker. Utrustning ska vara så dimensionerad att gäster alltid kan erbjudas ett varierat utbud av mat.

 

Lokalen ska ha restaurangprägel. Av ansökan ska framgå hur stor ytan är och hur många bordsplatser som normalt finns. Bordsservering ska uppta minst hälften av ytan alternativt ska minst hälften av de som får vistas i lokalen kunna erbjudas bordsplats.

 

Alkoholpolitiska olägenheter (8 kapitel 17 § alkohollag)

För att alkoholpolitiska olägenheter inte ska uppstå är följande vägledande vid bedömning.

 

 • Miljöförvaltningens bedömning om närboende utsätts för eller riskerar att utsättas för störningar från serveringsstället.
 • Polismyndighetens bedömning om risk finns för ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning.
  Restriktivitet med tillstånd ska iakttas då verksamheten har en huvudsaklig inriktningen på ungdomlig publik (under 20 år).
 • I de fall polismyndigheten gör bedömningen att förordnad vakt behövs kan tillstånd villkoras i detta avseende.
 • Restriktivitet med tillstånd ska iakttas då serveringsstället ligger i närheten av ungdomsmiljö, som skola och ungdomsgård.
 • Näringspolitiska eller företagsekonomiska hänsyn får inte ges företräde före de alkoholpolitiska hänsynen.
 • Då kommunen äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället kan ansökan avslås.
 • Om koncentrationen av serveringsställen inom ett område blir sådant att ytterligare tillstånd riskerar att medföra problem vad avser ordning, nykterhet och trevnad kan ansökan avslås.

Uteservering

För tillstånd krävs att uteserveringen finns i omedelbar närhet till "moderrestaurangen". Begränsning av öppettider i förhållande till moderrestaurangens tider kan beslutas då risk föreligger att närboende utsättes för störningar. Serveringen ska vara tydligt avgränsad. Det ska finnas bordplatser som inne i restaurangen. Runt serveringsytan ska finnas acceptabla avgränsningar. Konsumtion av alkohol får endast ske inom avgränsningen.

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten

Även ansökningar om tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker ska prövas enligt kommunens fastställda riktlinjer och enligt alkohollagens bestämmelser. Serveringen ska ingå i något evenemang som har annat huvudsakligt syfte än alkoholservering. Tillstånd lämnas inte till utpräglat dryckesinriktade evenemang.

 

För sökandes lämplighet gäller samma krav som vid permanent tillstånd.

Överenskommelse om markupplåtelse ska finnas.

 

Allsidigt och varierat utbud av mat och dryck ska tillhandahållas. Krav på restaurangkök ställs inte.

 

Miljöförvaltningens krav vad avser livsmedelshantering ska vara uppfyllda.

Servering ska bedrivas på en avgränsad yta där bordplatser finns som på en vanlig restaurang. Runt serveringsytan ska finnas acceptabla avgränsningar. Flaggspel och rep kan inte accepteras. Konsumtion av alkohol får endast ske inom avgränsningen.

 

Senare serveringstider än klockan 01.00 medges normalt inte. Vid prövning av serveringstidens längd ska miljöförvaltningens och polismyndighetens bedömning av risk för störda grannar och ordning ha stor betydelse.

 

Tillstånd ges inte till alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller till evenemang som riktar sig direkt till ungdomar. Endast evenemang som huvudsakligen vänder sig till publik över 20 år ges tillstånd. Bedömningen görs med utgångspunkt från marknadsföring, val av musikstil eller artist och verksamhetsbeskrivningen i övrigt.

Tillstånd för tillfällig servering ges inte för längre tid än sju dagar i följd.

Slutna sällskap

Allmänt om slutna sällskap

Definition: Med slutet sällskap menas förening, företag eller liknande. Tillstånd ges inte till en anordnad tillställning som enligt ordningslagen 2 kapitel 3§ är att anse offentlig.

Olika typer av slutet sällskap

 • Ideell förening, stiftelse eller motsvarande ska ha en tillfredsställande organisation. Redovisning ska kunna göras av organisationsnummer, föreningsstadgar, protokollsutdrag över styrelsen och firmatecknare. Verksamhetsbeskrivning ska redovisas så att bedömning kan göras om verksamheten är av bestående art.
 • Företag i samband med personalfester eller motsvarande.
 • Festvåningsverksamhet, det vill säga serveringsrörelser med yrkesmässig verksamhet.

Permanent tillstånd till slutna sällskap

För att få permanent tillstånd att servera alkohol till slutna sällskap gäller i stort sett samma krav som vid permanent tillstånd för allmänheten.

Kraven på sökanden vad avser bland annat utbildning och erfarenhet av arbete inom restaurangverksamhet kan i vissa fall sättas lägre.

Lägre krav på köksutrustning och varierat matutbud ställs i jämförelse med tillstånd till allmänheten.

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

Alkohollagens grundkrav tillämpas men de krav som ställs är normalt lägre än vid permanent tillstånd till allmänheten.

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap beviljas som högst 12 gånger per år.

Serveringstider (8 kapitel 19 § alkohollag)

Servering tillåtes normalt som längst till klockan 01.00. Vid ansökan om förlängd serveringstid ska en mycket restriktiv hållning iakttas.

Möjligheten att utöka serveringstiden kan inte medges generellt utan måste prövas ingående mot bland annat de alkoholpolitiska olägenheter som kan uppkomma.

 

Om servering tillåtes längre än till 01.00 innebär detta att risken ökar för alkoholpolitiska olägenheter, vilket ska motverkas. Alkoholpolitiska hänsyn har företräde före konkurrens och näringspolitiska hänsyn.

Begränsning viss tid

Ett tillstånd kan begränsas till viss tid om exempelvis sökandens situation eller andra förhållanden inte kan överblickas eller om de sannolikt kommer att förändras.

Teater och konsertlokal (8 kapitel 15 § alkohollag)

Tillstånd för servering i paus kan lämnas. Samma bedömningsgrunder gäller oavsett om tillståndet är permanent eller tillfälligt.

 

Tillstånd ges normalt endast till juridisk eller fysisk person som har permanent tillstånd

 

Endast verksamhet som huvudsakligen riktar sig till en publik som är över 20 år lämnas tillstånd.

 

För tillstånd krävs att lokalen är godkänd för ändamålet. Tillstånd ges endast till det som i strikt mening bedöms som teater eller konsertverksamhet. Teaterns eller konsertens uppläggning och karaktär ska redovisas för att verksamhetens faktiska innehåll skall kunna bedömas.

Trafikservering

För serveringstillstånd på fartyg, tåg och flyg gäller i princip samma krav som för serveringstillstånd till allmänheten. Beslut fattas av den kommun där företaget har sitt säte.

Rumsservering och minibar (8 kapitel 5 § alkohollag)

Med minibar avses vanligen kylskåp uppställt på hotellrum. Särskilt tillstånd krävs inte. En förutsättning för att genom minibar tillhandahålla alkoholdrycker är att hotellet har serveringstillstånd.

Handläggningstider

Beslut inom:

 • Permanenta tillstånd allmänheten två månader
 • Utvidgade och utökande sex veckor
 • Tillfälliga tillstånd till allmänheten två månader
 • Slutna sällskap permanent två månader
 • Slutna tillstånd tillfälligt sju dagar
 • Vid konkursförvaltning snarast

Utredningen påbörjas inte förrän ansökningsavgiften betalats in och sökanden kommit in med samtliga handlingar som är nödvändiga för utredningsarbetet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer