Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

Redan i dag har Arboga, Köping och Kungsör en mellankommunal samverkan inom en rad områden som IT, lön, upphandling och inköp, gymnasieutbildning samt räddningstjänst. Nu höjer vi ambitionsnivån och tar det till nästa nivå genom att dra nytta av varandras styrkor.

Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

Kommunen har ett brett uppdrag med många olika roller. Samverkan ger oss bättre möjligheter att samordna våra resurser och klara vårt uppdrag.

Varför ska vi samverka?

Politikerna i kommunerna i västra Mälardalen är överens om att en fördjupad samverkan är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna. Det är också viktigt för att kunna fortsätta ge en bra service till medborgare och företagarna.

 

Samhällsförändringar gör att kommunerna har stora utmaningar framför sig som kommer att påverka våra förutsättningar:

  • Ökade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg.
  • Förändrad näringslivsstruktur och växande arbetsmarknads regioner.
  • Ökade förväntningar på digitalisering och annan teknisk utveckling.
  • Ökade krav på valfrihet och en likvärdig service med god kvalitet
Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

Hur vill vi samverka?

Just nu arbetar verksamheterna med att titta närmare på hur vi kan samverka inom 14 områden som prioriterats av politiken. Där ingår bland annat:

  • Gemensam rekryteringsenhet där näringslivet inkluderas
  • Ta fram strategi för näringsliv och besöksnäring tillsammans med näringslivet
  • Samordna all utbildningsverksamhet efter grundskolan
  • Gemensam VA-organisation
  • Samordna hemtjänst
  • Samordna socialtjänst

Hur kan vi visa vägen på nationell nivå?

I början av 2017 tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur kommunernas möjligheter att fullfölja sina uppgifter gentemot medborgarna ska kunna stärkas. I uppdraget ingår att lyfta fram och analysera kommunernas utmaningar och lämna förslag på åtgärder.

Köping, Arboga och Kungsör vill tillsammans bli försöksområde inom ramen för utredningen för att kunna pröva hur gemensamma resurser kan användas mer effektivt genom avtalssamverkan.

Bakgrund

Under Almedalsveckan 2016 träffade representanter från näringsliv och kommuner i Köping, Arboga och Kungsör civilminister Ardalan Shekarabi. Under mötet fick de berätta om kommunernas utmaningar och om viljan att samarbeta. Mötet resulterade i att näringslivs- och kommunföreträdarna skickade ett brev till civilministern där de erbjöd att Köping, Arboga och Kungsör kan bli ett pilotområde för utvecklad samverkan för kommuner.

 

Den 31 augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga, Kungsör, Västra Mälardalen i Samverkan och Industriföreningen Västra Mälardalen. Avsiktsförklaringen har därefter beslutats i respektive kommunstyrelse.

 

Därefter har en plan för den fördjupade samverkan arbetats fram. Samtliga kommunala verksamheter omfattas och det är stort engagemang i frågan. Bland annat har ett gemensamt KSAU-möte och ett gemensamt förvaltningschefsmöte hållits.

Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen

I september 2016 hölls det första gemensamma KSau-sammanträdet med ledamöter från Köping, Arboga och Kungsör.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 juni 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer