Lagar och regler för enskilda avlopp

Miljöbalken (1998:808) är den viktigaste lagtexten gällande enskilda avlopp. Utöver miljöbalken finns flera viktiga förordningar, råd och riktlinjer, ända ner på kommunal nivå. Här finns kortfattad information om några av delarna i miljöbalken som är viktiga för dig som fastighetsägare. Förvaltningslagen (2017:900) styr hur kommunen ska arbeta och handlägga ärenden, exempelvis gällande överklaganden. Längst ner på sidan hittar du länkar till lagar, regler och riktlinjer.

Miljöbalken

Målsättningen med miljöbalken är att främja en hållbar utvecklig så att nuvarande och kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö (miljöbalken 1 kap.).

 

Utsläpp av avloppsvatten definieras enligt miljöbalken som en miljöfarlig verksamhet och fastighetsägaren (alternativt husägaren) är den som ansvarar för verksamheten (miljöbalken 9 kap.).

 

Miljöbalken ställer krav på att du som ansvarig ska känna till de miljö- och hälsomässiga risker som avloppsanordningen kan medföra. Krav ställs på att skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas för att undvika olägenhet för människors hälsa och miljön. Verksamheten ska lokaliseras till den mest lämpliga platsen. Man ska hushålla med resurser och sträva efter slutna kretslopp. Den som bedriver verksamheten ska kunna visa att lagen följs (miljöbalken 2 kap.).

 

Om du utan tillstånd eller anmälan inrättar en avloppsanordning kan en miljösanktionsavgift dömas ut. Detta gäller också om man utan tillstånd ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning där ingen vattentoalett var ansluten sen innan.

I miljöbalken framgår det att den som överträder tillstånds- eller anmälningsplikt ska betala miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (miljöbalken 30 kap.).

Den som bryter mot villkor i ett tillstånd eller föreläggande kan dömas för miljöbrott (miljöbalken 29 kap.).

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

Havs- och vattenmyndigheten antog den 16 maj 2016 nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). Dessa råd är en tolkning av miljöbalken och är vägledande för fastighetsägare och myndigheter.

I de allmänna råden finns vissa grundkrav på enskilda avloppsanordningar samt ytterligare miljö- och hälsoskyddskrav vid normal skyddsnivå och vid hög skyddsnivå.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: