Avlopp

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt.

 

Avloppsvattnet renas i Arboga avloppsreningsverk på mekanisk, kemisk och biologisk väg. Till reningsverket kommer spillvatten från hushåll, kontor, serviceinrättningar och mindre industrier som är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Det är allt som vi spolar ner i våra avlopp genom till exempel toaletten eller diskhon.

 

Länsstyrelsen utövar tillsyn över avloppsreningsverket och bestämmer villkoren för vad som får släppas ut i recipienten. Varje dygn renas i medeltal cirka 6 000 kubikmeter avloppsvatten i verket.

 

I Götlunda och Lunger renas avloppsvattnet i Götlunda respektive Lungers avloppsreningsverk. Även där finns mekanisk, kemisk och biologisk rening. Miljö- och hälsoskyddsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar tillsyn över de mindre avloppsreningsverken.

Miljöarbete

För att renas leds spillvattnet via ledningsnätet till ett reningsverk. I reningsverket renas det smutsiga vattnet innan det släpps ut till en så kallad recipient (sjöar, hav eller vattendrag). Reningsverken gör ett stort och viktigt miljöarbete.

 

I hushållens spillvatten finns bakterier, organiskt material, samt kväve och fosfor. Om avloppsvattnet inte renas hamnar dessa ämnen i sjöar och vattendrag vilket kan orsaka övergödning, döda bottnar och smittspridning. 

Enskilt avlopp

För dig som har enskilt avlopp kan Västra Mälardalens Myndighetsförbund svara på frågor. Mer information får du under rubriken Enskilt avlopp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: