Exempelbild från MediaflowPro

Den gamla skolstugan eller Gluggen

Kulturmiljö

Kulturmiljöer finns överallt omkring oss. På landsbygden och i städerna. Miljöerna kan vara byggnader som slott, kyrkor och fabriker och platser som åkrar, skogar och torg. Gemensamt för alla är att de en gång har skapats av människan och därför säger oss något om vår historia.


Kulturvärden är en ändlig resurs. Byggnader eller fornminnen, kulturföremål eller landskap som en gång gått förlorade kan inte återskapas. Det ställer krav på en omsorgsfull förvaltning av den miljö som människan format.


I kulturminneslagen finns bestämmelser om hur vi kan skydda och vårda kulturmiljön. Lagen syftar till att försäkra tillgång till en mångfald av kulturmiljöer för nuvarande och kommande generationer.

Delat ansvar för kulturmiljövård

I lagen står det att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl myndigheter som enskilda ska visa aktsamhet och hänsyn till kulturmiljön.


Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Regionala museer och kommunerna har särskilda uppgifter i arbetet för kulturmiljön.

Ideella engagemang genom hembygdsföreningar, byalag, museiföreningar och enskilda personer utför varje år stora insatser för att bevara och sprida kunskap om kulturmiljöer och kulturföremål.

Byggnadsordningen

En byggnadsordning är ett dokument som varje kommun kan välja att ta fram för att tydliggöra hur man avser att bevara och utveckla viss bebyggelse.


Kommunfullmäktige antog i slutet av år 2000 en byggnadsordning för Arbogas innerstad. En innerstad som tillhör en av landets äldsta och mest bevarade stadskärnor. Den medeltida stadsplanen och bebyggelsen samt det stora inslaget av bevarad trähusbebyggelse är klassad som riksintresse för kulturmiljövården.


Genom byggnadsordningen vill Arboga kommun skapa en långsiktig strategi som värnar den äldre bebyggelsen och utvecklar Arboga i samklang med stadens kulturmiljöer.


Arboga kommuns Byggnadsordning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kulturmiljöprogram

Arboga kommuns kulturmiljöprogram antogs av kommunfullmäktige 14 oktober 2021. Programmet är framtaget tillsammans med Länsstyrelsen i västmanland och Västmanlands läns museum.


Programmets syfte är att ge en helhetssyn av värdefull landsbygd, modernistisk och industribebyggelse, samt att ge en grund för planeringsunderlag i översiktsplanen. Programmet lyfter fram kulturhistoriskt värdefulla områden med råd och rekommendationer.


Programmet i sin helhet hittar ni här:

Arboga kommuns kulturmiljöprogram Pdf, 95.1 MB.


Bebyggelseregister

Kulturmiljövårdens bebyggelseregister är ett digitalt informationssystem som innehåller uppgifter om bebyggelsen i Arboga stadskärna.

Syftet är att identifiera och beskriva de kulturvärden som finns i den unika riksintressanta stadskärnan i Arboga, så att dessa kan tas till vara och utvecklas.


Informationen i registret kan bland annat användas i fysisk planering och bygglovhantering samt av en intresserad allmänhet. Det innehåller både text och bildmaterial såsom fotografier, ritningar och skisser.


Bebyggelseregistret på Riksantikvarieämbetets webbplats

Kulturarv Västmanland

På kulturarvsportalen går det att läsa om Västmanlands historia, här finns artiklar om personer, platser och historiska händelser. Med hälp av kartverktyget går det att lätt klicka sig fram till intressanta byggnader och platser.


Besök

Kulturarv Västmanland


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: