Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplanen reglerar ett mindre område i detalj. En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område.

Detaljplaner består av en karta som innehåller juridiskt bindande bestämmelser. Plankartan och bestämmelserna kan till exempel reglera var man får bygga, vad byggnader och markområden ska användas till, byggnaders utformning och maximal byggrätt.

Till en detaljplan finns alltid en obligatorisk planbeskrivning. I detta dokument förklaras detaljplanens syfte, innehåll och hur planen är avsedd att genomföras samt följderna av dess genomförande. Planbeskrivning har ingen självständig rättsverkan.

En detaljplan ger byggrätt och utgör underlag för fastighetsbildning och beslut om lov så som exempelvis bygglov. Detaljplanering regleras i Plan- och bygglagen.

Planprocessen

Syftet med processen är att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och förankra förslaget. Ett initiativ till en detaljplan kan tas av politiker, tjänstemän och enskilda personer. Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att, mot en avgift, begära ett planbesked från kommunen. Önskar du ansöka om ett planbesked kontaktar du planavdelningen där du får hjälp med hur du ska gå vidare. Du finner blankett för ansökan om planbesked och information om kommunens plantaxa under länkarna längst ner på sidan.


Planprocessen

Planprocessen vid standardförfarande

Uppstart

För att inleda en planprocess krävs ett politiskt ställningstagande om ett planuppdrag. Ett planuppdrag är ingen garanti för att en detaljplan kommer att antas, utan är ett ställningstagande för att pröva föreslagen markanvändning genom en process. Kommunen avgör efter beslut om planuppdrag med vilket förfarande, standard- eller utökat förfarande, processen ska förlöpa.

Program

Kommunen gör en bedömning om det behövs upprättas ett planprogram. Planprogrammet ska ange mål och utgångspunkter för planen. Samråd ska hållas kring programmet för att i ett tidigt skede samla synpunkter inför planförslaget.

Samråd

Efter att kommunen arbetat fram ett planförslag ges tillfälle till samråd för att ge synpunkter på förslaget. Synpunkterna ger underlag för att bearbeta förslaget. Vid ett utökat förfarande kungör kommunen planförslaget inför samrådet samt sammanställer synpunkter och bearbetning efter samrådet i en samrådsredogörelse.

Granskning

Det bearbetade planförslaget ska efter underrättelse ställas ut för granskning och ett utlåtande med en sammanställning av synpunkter och ställningstaganden ska efter granskningstiden upprättas. Granskningstiden kan variera, för en detaljplan ska tiden vara minst två veckor och för en översiktsplan ska tiden vara minst två månader.

Antagande

Vid utökat förfarande ansvarar kommunfullmäktige för antagande av nya planer och vid standard förfarande ansvarar tekniska nämnden för antagande. När en plan har antagits ska kommunen tillkännage beslutet.

Laga kraft

Efter antagande av en plan följer tre veckors överklagandetid innan det, om ingen har överklagat, vinner laga kraft. Laga kraft innebär att ett beslut inte längre kan överklagas.

Mer information om processen för detaljplanering finner du på Boverkets webbplats.

Blanketter och taxor

Områdesbestämmelser

Kommunen kan komplettera översiktsplanen med hjälp av områdesbestämmelser. Bestämmelserna är bindande men gäller enbart ett fåtal detaljer och över ett begränsat område, som att reglera en befintlig bebyggelse eller skydda en värdefull bebyggelsemiljö.

 

Processen för att ta fram områdesbestämmelser liknar den för att ta fram en detaljplan.

 

Boverkets webbplats har mer information om processen för områdesbestämmelser

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer