Invasiva främmande arter

De flesta arter som tas hit från andra delar av världen klarar inte Sveriges klimat. Men det finns undantag. Vissa arter klarar sig väldigt bra, sprider sig och konkurrerar ut våra inhemska arter. De invasiva arterna ett stort hot mot den biologiska mångfalden i Sverige. 

Bekämpning av invasiva främmande arter

I västmanland samordnar Länsstyrelsen åtgärder för att bekämpa invasiva främmande arter som finns listade i EU-förordningen.

Det är Länsstyrelsen som beslutar om åtgärder och ansvarar för att åtgärderna genomförs. Länsstyrelsen ansvarar också för att återställa ekosystem som har skadats av bekämpningsåtgärder och genomför tillsyn så att förbuden i EU-förordningen följs. Bekämpning av invasiva arter på annans mark för att förhindra att de sprids förekommer. I första hand är det dock fastighetsägaren som ska vidta åtgärder för att bekämpa invasiva främmande arter.

 

För mer information och frågor angående invasiva arter kan ni kontakta Länsstyrelsen.


Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga

  • privatpersoner
  • kommunala och statliga fastighetsägare
  • bolag som äger fastigheter.

Rapportera fynd av invasiva främmande arter

Upptäcker du en invasiv art, bör du rapportera den på Artportalen eller på Invasivaarter.nu. Kunskap om var arterna finns är grunden för arbetet med invasiva främmande arter.


Rapportera landlevande ryggradsdjur

Rapportera landlevande invasiva främmande ryggradsdjur och vattensköldpaddor via Mårdhundsprojektet. Projektet ansvarar för åtgärder för dessa arter i hela Sverige. Rapportera till Mårdhundsprojektet på telefon 070‑339 93 26.


Rapportera vattenlevande arter

Rapportera arter som är vattenlevande via Rappen hos Havs- och vattenmyndigheten.

Rappen – rapportering av vattenorganismer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Lupiner

Vad är en främmande art?

Främmande arter är arter som människan på något sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttat till ett område utanför artens naturliga utbredningsområde. Det kan vara djur som importerats för jakt (som fasaner), växter till trädgården (som lupiner, parkslide) eller organismer som följt med ballastvatten i fraktfartyg eller importerade varor. I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter.


När de främmande arterna orsakar problem för inhemska arter att överleva eller innebär en ekonomisk risk eller hälsorisk för människor, kallas de invasiva arter. Det finns nästan 400 sådana arter i Sverige idag. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.


Artfakta om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbud att sprida invasiva främmande arter

Lagstiftning kring invasiva arter finns reglerat i miljöbalkens 8 kap. Men det finns även styrande EU-lagstiftning.

 

De invasiva arter som är EU-listade får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande.

 

Läs mer om EU-förordningen på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

De invasiva arter som inte finns med i EU-förordningen finns det inget lagstadgat förbud mot ännu, men de orsakar lika stor skada för naturområden, parker eller trädgårdar när de breder ut sig.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: