Hundar

Om du misstänker att en hund far illa ska du kontakta djurskyddet på Länsstyrelsen. Telefonnumret är 010-224 90 00 (växel).

Om det gäller en aggressiv eller lösspringande/herrelös hund ska du kontakta polisen på telefon 114 14. Till polisen ska du även anmäla misshandel av djur.

Att en hund far illa kan beror på att den är övergiven, får otillräckligt med tillsyn eller att hunden inte får tillräcklig med utrymme. Det kan även beror på brister i dess utfodring, vattning, vård, skötsel, rengöring eller att hunden inte får sina grundläggande behov tillfredsställda. Det är till Länsstyrelsen du ska anmäla brister i något av ovanstående. Om en hund far akut illa utanför kontorstid och det inte kan vänta till nästkommande vardag ska polisen kontaktas.

Om skötseln av hunden orsakar en olägenhet för människor, till exempel hanteringen av hundens avföring eller om hunden skäller ofta och mycket, så kan miljö- och hälsoskyddsenheten kontaktas.

Hundar ska märkas och registreras

Alla hundar i Sverige ska vara ID-märkta och registrerade i ett register som kallas Centrala hundregistret vilket finns hos Jordbruksverket. Om hunden inte är märkt eller saknar registrerad ägare kan polisen besluta om att hunden ska tas omhand. Därefter avgör polisen efter utredning om hunden ska säljas, skänkas bort eller avlivas. Om du hittar en bortsprungen hund eller en hund som antas sakna ägare ska du kontakta polisen.

Om du skaffar en hundvalp ska den märkas och ditt ägarskap registreras innan hundvalpen blivit fyra månader. Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka den och registrera ditt ägarskap inom fyra veckor. Information om hur du registrerar din hund finns på Jordbruksverkets webbplats.

Områden där hundar ska vara kopplade

Den som äger eller tillfälligt tar hand om en hund är skyldig att hålla hunden kopplad inom detaljplanelagt område.


Tikar som löper ska hållas kopplade inom hela kommunen förutom inom inhägnade områden. Hundar som hålls okopplade utanför detaljplanelagt område ska ha halsband på sig där ägarens namn, adress och telefonnummer står att läsa. Hundar får inte vistas på kyrkogårdar.


Avföring efter hundar ska plockas upp omedelbart inom offentlig plats med tydlig stadsprägel.

Lösspringande hundar

Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) preciserar bland annat vilket ansvar djurägare har vid hållandet av hund. Lagen anger även vem som har rätt att omhänderta en lösspringande/övergiven hund. Polismyndigheten har kontrollansvaret enligt denna lag.


Enligt Jaktlagen får inte hundar springa lösa där det kan finnas vilt under tiden 1 mars till 20 augusti. Under resten av året ska hundar hållas under uppsikt och förhindras från att driva eller förfölja vilt.

Några andra regler för hundägare (och kattägare)

Om hunden tas väl om hand är risken att den börjar skälla och störa grannarna också mindre!

  • Hundar och katter ska få tillsyn minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare.
  • De ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
  • Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas. Hålls de i rastgårdar ska de dagligen rastas på annan plats.
  • Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent.
  • Lämna aldrig ditt husdjur i en varm bil. En nedvevad sidoruta är inte nog för att kyla bilen om den inte står i skugga och bilen kan bli mycket varm mycket fort. Vid en utomhustemperatur på bara 23 grader kan det bli över 80 grader varmt i bilen!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: