Hällarna

Hällarna är beläget på den södra delen av Frösshammarsön och omfattar del av Ålhammarsudde vid Hjälmaren. Området ligger ca 12 km söder om Arboga tätort. Området som tidigare varit ett sommarstugeområde har i och med en ny detaljplan för området blivit tillgängligt för åretruntboende. Området är utpekat som riksintresse för friluftslivet och har höga naturvärden.

Kartbild lediga tomter i Hällarna

Kartbild på lediga tomter i området Hällarna

Tomter

I samband med den nya detaljplanen för området har 13 stycken nya tomter tillskapats. Tomternas storlek varierar mellan 665- 1035 kvadratmeter. Tomtpriset är olika beroende på tomtens läge och storlek. Tilldelning av tomt sker i turordning efter inkommen intresseanmälan.

Byggfakta

I området får du bygga friliggande bostadshus i
en eller två våningar beroende av tomtens placering i området. Högsta byggnadshöjd är 4 respektive 6 meter. Största byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean, dock max 200 m².

Mer information om vad och hur du får bygga i området finns i detaljplanen.PDF

Avgifter som tillkommer

Anläggningsavgift för anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning tas ut enligt gällande VA- taxa. Övriga kostnader som tillkommer är bland annat avgifter för bygglov, planavgift, utsättning, nybyggnadskarta och elanslutning.

Tomtpriser Hällarna
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 mars 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer