Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Radon

Att radon kan finnas inomhus och att det kan vara farligt vet de flesta. Men hur farligt är det och hur tar man reda på vilken radonhalt man har i sitt eget hus? Vad kan man göra om man har för höga radonhalter? Vi har försökt sammanställa svaren på dessa frågor nedan!

Radon är en osynlig gas utan lukt eller smak, som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till så kallade radondöttrar som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften. En del av radondöttrarna följer med inandningsluften ned i lungorna där strålningen de avger kan orsaka skador.

Hälsorisker med radon

Man vet att höga radonhalter i inomhusluften ökar risken för lungcancer. Risken ökar mest för rökare. Ungefär 450-500 personer per år beräknas få lungcancer där radon varit en bidragande orsak. Av dessa är cirka 90 procent rökare. Eventuellt kan kroppen också ta skada om man dricker radonhaltigt vatten, men inga studier har kunnat bekräfta detta.

Gränsvärden för radon i bostäder och lokaler

Radon mäts i bequerel per kubikmeter luft (Bq/m³) eller per liter vatten (Bq/l). En bequerel motsvarar ett sönderfall per sekund. I nya byggnader, samt i skolor och förskolor, ska radonhalten understiga 200 bequerel per kubikmeter luft. För befintliga bostäder är det en del av Sveriges miljömål att halten ska understiga 200 bequerel per kubikmeter senast 2020.

 

Under 2009 valde WHO (World Health Organization) att sänka det rekommenderade gränsvärdet för radon i inomhusluften till 100 bequerel per kubikmeter luft eftersom man upptäckt att riskerna med radon är större än man hittills trott. Det ska dock påpekas att WHO sänkte värdet från 1000 bequerel till skillnad från de 200 bequerel som vi använder som gränsvärde här i Sverige. Har man så höga radonvärden att man behöver vidta åtgärder, bör man dock försöka sänka radonhalten till under 100 bequerel per kubikmeter luft.

Radon i dricksvatten

Problem med höga halter av radon i dricksvattnet drabbar främst dig som har egen djupborrad brunn. Störst är problemen i områden där uranhalten i berggrunden är högre än normalt. När vattnet används avgår radon till luften inomhus.

 

Om det visar sig att du har för mycket radon i ditt dricksvatten finns det åtgärder du kan vidta. En vanlig åtgärd är att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.

 

Du bör även mäta radon i inomhusluften om du har höga radonhalter i vattnet (över 1 000 Bequerel per liter). Man beräknar att cirka 10 procent av radonet i vattnet avgår till inomhusluften. En halt på 1000 bequerel per liter skulle alltså bidra med cirka 100 bequerel per kubikmeter till inomhusluften.

 

De kommunala vattenverken tar regelbundet prover för att kontrollera att vattnet uppfyller livsmedelsverkets krav. Dessa prover inkluderar radonhalt.

Andra radonkällor

Radon finns i berggrunden och jordarter som innehåller uran och radium. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller mer eller mindre radium och avger radon till inomhusluften men störst är problemet om byggnaden innehåller så kallad blåbetong. Blåbetong är en alunskifferbaserad lättbetong som användes som byggnadsmaterial under perioden 1927-1975.

 

Radon från marken kan också komma in i huset via sprickor och otätheter kring exempelvis rördragningar.

Radonmätning

Misstänker du att du bor i radonhus, bör en radongasmätning utföras för att fastställa radongashalten i inomhusluften. Du bör också göra en mätning i luften om du mätt radon i vatten och fått över 1000 bequerel per liter. Man kan göra en så kallad korttidsmätning för att få en fingervisning om vad radonhalten kan vara, men för att vara säker ska man utföra en långtidsmätning med spårfilmsdosa. Mätningen utförs under vintersäsongen (oktober-april), detta för att man inte ska få ett lägre värde på grund av att radonet vädrats ut genom öppna fönster eller dörrar sommartid. Dosorna ska ligga eller hänga på sin plats i två till tre månader. Spårfilmen skickas sedan iväg för analys.

 

Vill du beställa material för radonmätningar hänvisar vi dig till ett radonföretag. Sveriges nationella ackrediteringsorgan (SWEDAC) har även listat radonföretag som har granskats och godkänts av dem, utifrån Boverkets krav och Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar. 

Länk: https://www.swedac.se/tillforlitlig-radonmatning-med-ackrediterade-foretag/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Om du har egen brunn och vill mäta radonhalten i dricksvattnet finns information om detta på Livsmedelsverkets webbsida.

Åtgärder

Risken för höga radongashalter är störst i småhus eftersom de ofta har sämre ventilation än flerbostadshus och kan få in radon från marken. Dessutom kan småhus vara helt uppförda av blå lättbetong.

 

Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus, då källan är blå lättbetong, är att förbättra ventilationen. Ett sätt att minska radongashalten kan vara att till exempel ta bort tätningslister i fönstren, ett annat kan vara att installera mekanisk till- och frånluft.

 

Kommer radonet från vatten, kan en avluftningsanordning hjälpa. Du bör dock kontakta någon ventilationsfirma eller annan konsult för att få hjälp med lämpliga åtgärder.

 

Husägaren måste själv bekosta åtgärderna för att sänka radongashalten. Det finns dock möjlighet att söka bidrag för radonsanering hos Boverket. Denna möjlighet upphörde vid utgången av 2014, men har nu återkommit. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Se https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/ för mer information.

Oseriösa företag överdriver riskerna

Risken för skador beror framför allt på hur mycket radon vi utsätts för sammanlagt under mycket lång tid. Har man höga radonvärden i inomhusluften eller dricksvattnet bör man därför vidta åtgärder, men det finns ingen anledning att omedelbart flytta eller sluta dricka vattnet vid måttligt förhöjda värden. Det finns dock företag som gör gällande att man måste sluta duscha eller vispa i dricksvattnet (alternativt absolut inte vispa), på grund av att man har mycket radon i vattnet. Dessa företag vill helt enkelt att du skyndar dig att köpa just deras produkt för att åtgärda problemet. Ofta är analysföretaget ett dotterbolag till ett företag som säljer radonavskiljare, filter och annat.

 

Om du känner dig osäker, ring gärna oss på miljö- och hälsoskyddsenheten för att fråga!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer