Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Verksamhetsavfall

För avfall som uppkommer i en verksamhet gäller andra regler för omhändertagande än för det avfall som uppstår i hemmet. Beroende på mängden avfall kan det lättaste vara att skaffa ett eget avtal med ett renhållningsföretag som kommer och hämtar. Mindre mängder kan dock vara smidigare att ta hand om själv, förutsatt att man följer de regler som finns.

Förpackningsinsamling, tidningar och liknande

Avfall med producentansvar (exempelvis papper, plast- eller
metallförpackningar) får inte lämnas på en återvinningsstation - dessa är till för boende i närområdet. Istället kan man själv lämna avfallet på
återvinningscentralen. Eventuellt kan fastighetsägaren redan ha
ordnat med tunnor för dessa fraktioner och borttransport men kontrollera då att det inte gäller endast för de boende i samma fastighet.

För dessa typer av avfall gäller producentansvar:

 • Bilar
 • Däck
 • Förpackningar (plast, papper, kartong, glas, metall)
 • Returpapper (tidningar, reklamblad)
 • Elektriska och elektroniska produkter (med sladd eller batteri)

Farligt avfall

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall. Det ska förvaras så att
spill och läckage inte kan nå mark, vatten eller avlopp. Avfallet får endast transporteras yrkesmässigt (det vill säga hämtas upp av annat företag) av den som har särskilt tillstånd från länsstyrelsen. När farligt avfall uppstår i den egna verksamheten får man transportera bort en viss mängd utan tillstånd om man anmält detta till länsstyrelsen. Anmälan gäller i fem år.

Exempel på farligt avfall:

 • Batterier
 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Oljeförorenade trasor och trassel
 • Innehållet i olje- och slamavskiljare
 • Förbrukade tvättvätskor och avfettningsmedel
 • Lysrör, glödlampor, lågenergilampor
 • Kemikalierester inklusive färgrester
 • Elartiklar
 • Riskavfall

Riskavfall

Riskavfall är exempelvis avfall som kan orsaka skada genom att vara stickande och skärande eller som är smittförande. Verksamheter som exempelvis använder rakblad eller nålar ska ta hand om dessa på ett sätt som minimerar risken. Man kan antingen skaffa avtal med ett företag som har tillstånd att ta hand om avfallet - det går bra även om det är långa tidsintervall mellan hämtningarna - eller så kan man fylla förvaringskärlet med gips och sedan lämna det till återvinningscentralen.

 

Stickande och skärande avfall ska förvaras i ett kärl som avfallet inte kan punktera, exempelvis metall. Innan det lämnas vidare bör det märkas med informationen att det är stickande och skärande.

Vätskor

I butiker och andra livsmedelsverksamheter kan det uppstå stora mängder överblivna "blöta" produkter, som mjölk- och juicepaket eller olja. Det är viktigt att denna vätska inte slängs i de vanliga sopkärlen utan tas om hand på ett bra sätt. Annars riskerar vätskan att spridas både på plats och utmed renhållningsbilens väg och ge dålig lukt och andra problem.

 

Det finns retursystem för denna typ av avfall. Olja kan till exempel lämnas till företag som återvinner fett. Oöppnade mjölkpaket och liknande kan ibland återlämnas till leverantören. Vissa vätskor kan hällas ut i avloppet om ingen insamling finns men fett och olja täpper till avloppsrören och måste därför samlas in på annat sätt.

Egen hantering av avfall

Avfall som uppstår i en verksamhet får transporteras till en
avfallsanläggning av verksamhetsutövaren själv förutsatt att anmälan gjorts för farligt avfall samt att det inte lämnas på återvinningsstationer avsedda för boende. För en avfallsmängd som överstiger 50 ton eller 250 kubikmeter per år "icke-farligt avfall" krävs också anmälan.

 

Avfall får inte eldas upp!

Undantag görs i princip bara för trädgårdsavfall vilket i detaljplanelagda
områden i Arboga och Kungsör får eldas på valborgsmässoafton. (I centrala Arboga är eldning av trädgårdsavfall totalförbjuden.)

 

Utanför detaljplan får man elda torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering (det vill säga torra kvistar, ris och grenar) men då bara om det inte orsakar någon olägenhet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer