Betyg och utvecklingssamtal

Information om elevens kunskaper och utveckling

För att ge information om elevens kunskaper och utveckling finns betyg och utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling, sociala utveckling och elevens lärande bäst kan stödjas.

Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren utifrån kursplanernas krav, allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och skriftligt redovisa detta för eleven och föräldrarna som ett komplement till utvecklingssamtalet.

Individuell utvecklingsplan

Skolorna ska utforma en utvecklingsplan för varje elev. Den samlade bilden utifrån utvecklingssamtalet och den skriftliga informationen ska resultera i en individuell utvecklingsplan.

Betyg

Elever får betyg vid varje terminsslut från årskurs 6.

I grundskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända betygssteg (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

 

Beställa kopior på betyg

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: