Vägledande samspel ICDP

Programmet Vägledande samspel - ICDP

 

Samspel och lärande
Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för barns lärande och utveckling. Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn. Det är inriktat på att göra oss vuxna medvetna om vår betydelse för barns utveckling. Vägledande samspel är inte en metod utan ett förhållningssätt i alla möten mellan barn och vuxna. Det bygger på sju pedagogiska principer för att öka vuxnas lyhördhet i kontakten med barn i alla vardagliga situationer.

.

Vägledande samspel och barnets rättigheter
Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla positiva relationer i vardagskontakterna i förskola och skola mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan. Det utgår från ett barnperspektiv där barn ses som kompetenta. Arbetet med Vägledande samspel innebär ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i vardagen. Barnkonventionen säger att ett barn har rätt att bli bemött med respekt och värdighet. Vägledande samspel visar hur det kan ske. Att respektera barn som människor med lika värde och rättigheter är en utmanande uppgift som också kräver eftertanke och lyhört förhållningssätt av oss vuxna.

Tre dialoger
Vägledande samspel medvetandegör det egna samspelet med hjälp av tre dialoger. Dialogerna är grunden för ett gott samspel. När det är balans mellan de tre dialogerna gynnas barns lärande och utveckling. Dialogerna fördjupas med hjälp av åtta teman.

Fakta
Vägledande Samspel har utvecklats av professor Karsten Hundeide och professor Henning Rye, båda vid Oslo Universitet. Idag arbetar man med ICDP i ett 20-tal länder världen över. Det ursprungliga syftet var att ge stöd och vägledning till föräldrar i deras samspel med sina barn men under åren har programmen utvecklats och anpassats för användning bland annat i förskola och skola. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: