Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen ingår i förskolans Barnhälsoteam med specialpedagogisk kompetens. De specialpedagogiska insatserna ska ses som ett komplement till förskolans egen pedagogiska verksamhet. Specialpedagogens uppdrag är att:

  • Arbeta främjande genom att identifiera framgångsfaktorer och styrkor i lärande miljön samt arbeta förebyggande genom att identifiera risker i lärandemiljön samt diskutera riktade insatser tillsammans med ledningsgruppen.
  • Arbeta åtgärdande genom att besöka och delta i verksamheten, genomföra observationer för att uppmärksamma hur arbetslagen kan utveckla lärmiljöer samt arbetssätt både på gruppnivå samt individnivå.
  • Vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor.
  • I samarbete med arbetslagen, rektor och vårdnadshavare bistå med upprättande av handlingsplaner och/eller pedagogiska utredningar.
  • Samverka med grundskolan samt grundsärskolan vid överlämningar kring barn med anpassningar eller behov av särskilt stöd.
  • Samverka med externa professioner som BVC -barnhälsovården, barnhabiliteringen och BUP-barnpsykiatrin.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: